Projektering

Den viktigaste aspekten för Elstas verksamhet samt ideologin i Empower Innovations, är att tillhandahålla omfattande, flerfasiga projekt inom elsektorn och industriell automation som är främst avsedda för kraftverksindustrin, gruvindustrin och industrin i allmänhet.

Företagets moderna inställning till projekteringen sätter den i spetsen för europeiska företag som sätter trenderna när det gäller medverkandet i byggprocessen samt kvaliteten på slutprodukten. Vår verksamhet är inriktad på bästa möjliga samarbete med våra kunder under utförandet av projektet och på leverans av säker, modern och användarvänlig installation.

Vår ingenjörsavdelning består av dussintals kvalificerade specialister (elingenjörer, specialister inom styrsystem, automationsingenjörer, programmerare), vars specialområden är:

  • Konceptuella projekt inom elsektorn och auktoriserade installationer,
  • Utveckling av modulära ställverk som utformas för transformatorstationer, ställverk med låg och medelhög spänning, UPS, växelriktare, teknisk utrustning, etc. som baseras på 3D modellering med tillämpning utav IoT teknologin, Industry 4,0, Digital Twin,
  • Inventeringar av befintliga anläggningar med anpassning av elinstallationer och automationssystem till bästa tillgängliga lösningar (Best Available Technology) med avseende på de möjligheter som uppkommer från Industry 4.0, IoT, Clud Computing, etc.
  • Fullständiga “byggprojekt” genomförs enligt gällande regler, entreprenadrätt , tillämpade standarder och branschnormer,
  • Genomförande av projekt som omfattar:

– beräkning och urval av utrustning för hög, medel och lågnätverksspänning,
– Medelspänningsanordningar – fördelningsställverk och MCC – avseende primär- och sekundärkretsar samt styr- och övervakningssystem SSiN,
– Lågspänningsanordningar – distributionsställverk, MCC ställverk för motordrift, växelriktarställverk, likspänningsställverk, avbrottsfria kraftförsörjningar, PLC / DCS styrsystem, serverskåp, etc.,
– urval av framdrivningssystem, projektering av växelriktare i skåpversionen,
– urval och systemlösningar av avbrottsfria kraftförsörjningar,
– urval och kretsscheman för kontroll- och mätapparater,
– tillämpning av PLC, DCS, SCADA styrsystem,
– kabelsystem för hög-, medel- och lågspänning, för styrning och kommunikation,
– installation av jordningssystem, potentialutjämning , åskledaranordningar,
– grundläggande belysnings- och nödbelysninganläggningar,
– underentreprenaddokumentation (As-built) i elektronisk eller red-pen form.

Projekten utarbetas med 3D eller 2D modeller. Installationer projekteras också för anläggningar som är potentiellt hotade av gas- eller dammexplosion.

  • Projektering av kabelvägar i 3D-modellen – Microstation , Bentley BRCM – enligt de senaste trenderna arbetar vårt team med gemensamma (liksom övriga branscher) 3D-modeller oftast placerade i iCloud. Tack vare detta omfattar den framväxande fabrikens digitala modell ett komplett elsystem och utgör grunden för teknisk utveckling med anknytning till Industry 4.0.,
  • Projektering av kabelvägar i 2D systemet – AutoCad för mindre projekt eller arbetsuppgifter som inbegriper en modernisering av befintliga anläggningar,
  • Urvalsberäkningar av kablar och elledningar med hjälp av moderna beräkningsmetoder – SIMARIS, OS, AMTECH (överensstämmelse med British Standard),
  • Styrning – med tillämpning av E-Plan platformen, WS-CAD och utnyttjande av en stor databas av genomförda och inventariserade lösningar.

Projekteringsprocessen som genomförs av våra ingenjörer präglas av en övergripande strategi.

Till exempel redan i urvalsfasen av kablar och ledningar beaktar man frågor gällande deras utläggningsprocess, mottagarmätningar samt cykliska exploateringsmått. Därför är dokumentationen av kablar och deras kodning (QR-koder) kompatibel med koncernens levererade underhållssystem EAM / CMMS från början.

På samma sätt blir det när det gäller elanordningar som tillverkas av Elsta och levereras som kompletta leveranser: på projekteringsstadiet skapas en digital databas med alla anordningar, apparater och installationer som sedan tillgängliggörs för alla kunder via kundportalen.

Vi betraktar den tekniska dokumentationen, och i synnerhet dess kvalité och form, som en av de grundläggande ingredienserna i att bygga cyberfysiska system, och därmed blir det en viktig aspekt i utvecklingen av Industry 4.0.