Projektowanie

Kluczowym aspektem działania firmy Elsta i jednocześnie początkowym etapem filozofii Empower Innovations jest wykonywanie kompleksowych, wielostadiowych projektów branży elektroenergetycznej i automatyki przemysłowej, przeznaczonych w głównej mierze dla energetyki zawodowej, hutnictwa, górnictwa i przemysłu.

Nowoczesne podejście do projektowania stawia Elstę w czołówce europejskich firm, wyznaczających trendy w zakresie udziału w procesie budowlanym oraz w jakości produktu finalnego. Nasze działania nastawione są na jak najlepszą współpracę z naszymi klientami w czasie realizacji inwestycji oraz na dostarczeniu bezpiecznej, nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi instalacji.

Nasz Dział Inżynieringu składa się z kilkudziesięciu inżynierów (energetyków, specjalistów od układów sterowania, automatyków, programistów), których specjalnością są:

  • Projekty koncepcyjne w branży elektrycznej i AKPiA.
  • Opracowywanie modułowych rozwiązań kontenerowych przeznaczonych dla stacji transformatorowych, rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, UPS, falowników, urządzeń technologicznych, itp. bazujących na modelowaniu 3D oraz z zastosowaniem technologii IoT, Industry 4.0, Digital Twin.
  • Inwentaryzacje istniejących zakładów i obiektów pod kątem dopasowania instalacji elektrycznych i automatyki do najlepszych dostępnych rozwiązań (Best Available Technology) oraz w kontekście możliwości wynikających z Industry 4.0, IoT, Clud Computing, itp.
  • Kompletne „projekty budowlane” wykonywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i rozporządzeniami branżowymi,
  • Projekty wykonawcze obejmujące:

– obliczenia i dobór urządzeń dla sieci wysokiego – WN, średniego – SN i niskiego – nn napięcia,
– urządzenia SN – rozdzielnice dystrybucyjne i MCC – w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych i systemu sterowania i nadzoru SSiN,
– urządzenia nn – rozdzielnice dystrybucyjne, napędowe MCC, falownikowe, prądu stałego, napięcia gwarantowanego, szafy PLC/DCS, szafy serwerowe itp.,
– dobór układów napędowych, projektowanie falowników szafowych,
– dobór i rozwiązania systemów napięć gwarantowanych,
– dobór i schematy obwodowe aparatury kontrolno – pomiarowej,
– aplikację sterowników PLC, DCS, SCADA
– systemy kablowe WN, SN, nn, sterowania i komunikacji,
– instalacje uziemień, połączeń wyrównawczych, odgromowe,
– instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i iluminacyjnego,
– dokumentację powykonawczą (As-built) w formie elektronicznej lub red-pen.

Projekty wykonujemy na zasadzie modelowania 3D lub rysunków 2D. Instalacje projektujemy również dla obiektów zagrożonych wybuchem gazów lub pyłów.

  • Projektowanie tras kablowych w modelu 3D – Microstation, Bentley BRCM – zgodnie z najnowszymi trendami nasz zespół pracuje na wspólnych (z innymi branżami) modelach 3D umieszczonych najczęściej w „chmurze”. Dzięki temu cyfrowy model powstającej fabryki obejmuje kompletne instalacje elektryczne i stanowi podstawę do rozwijania technologii związanych z Industry 4.0.
  • Projektowanie tras kablowych w systemie 2D – AutoCad, dla mniejszych inwestycji lub dla zdań polegających na modernizacji istniejących zakładów.
  • Obliczenia doboru kabli i przewodów elektroenergetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych – Simaris, OS, AMTECH (zgodność z British standard).
  • Sterowanie – z zastosowaniem oprogramowania E-Plan, WS-CAD i wykorzystaniem olbrzymiej bazy zrealizowanych i zinwentaryzowanych rozwiązań.

Proces projektowania realizowany przez naszych inżynierów cechuje kompleksowe podejście do zagadnienia.

Przykładowo, już w fazie doboru kabli i przewodów brane są po uwagę zagadnienia związane z procesem ich układania na budowie, pomiarami odbiorczymi, a następnie z cyklicznymi pomiarami eksploatacyjnymi. W związku z tym, dokumentacja kabli oraz ich kodyfikacja (kody QR) od początku jest kompatybilna z dostarczanym w ramach Grupy Elsta oprogramowaniem typu EAM/CMMS.

Podobnie w przypadku urządzeń elektrycznych zarówno produkowanych przez Elstę, jak i dostarczanych w ramach kompletacji dostaw: już na etapie projektowania powstaje cyfrowa baza danych wszystkich urządzeń, aparatury i instalacji, która następnie zostaje udostępniona wszystkim Klientom poprzez Portal Klienta.

Traktujemy dokumentację techniczną, a zwłaszcza jej jakość i formę, jako jeden z podstawowych składników w budowaniu systemów cyber-fizycznych, a co za tym idzie ważny aspekt w rozwoju Industry 4.0.